You are currently viewing Algemene ledenvergadering 25-1-2017

Algemene ledenvergadering 25-1-2017

Algemene-Ledenvergadering-plaatje-bijgesn-500x220

 

 

 

 

 

Het bestuur van Oranjevereniging Rijnsaterwoude nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene ledenvergadering op woensdag 25 januari aanstaande om 20:00 uur in Het Schoolhuis. (zaal open en inleesmogelijkheid vanaf 19.45 uur)

AGENDA:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 27 januari 2016

3. Jaarverslag van de secretaris

4. Jaarverslag van de penningmeester

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6. Vaststelling contributie

7. Thema Koningsdag 2017

8. Bestuursverkiezing Aad Blom is herkiesbaar Leonie Bakker en Charlotte Oerlemans hebben te kennen gegeven af te treden

9. Rondvraag

10. Sluiting

Na de vergadering is er gelegenheid om informeel met elkaar nog iets te drinken in de bar